تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1391 
حقوق خصوصی 
قم 
18.61 
فوق لیسانس 
 
حقوق خصوصی 
تهران 
18.64 
لیسانس 
 
حقوق 
امام خمینی 
18.50