بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد
38 بازدید
محل نشر: مجله علمی ترویجی معرفت- ش148- فروردین 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی